• بسمه تعالی


    فرم ارزيابی مدرسین و نحوه برگزاری دوره های آموزشی كوتاه مدت (تخصصی با مدرسین متعدد)


    فراگير گرامي اين فرم به منظور ارزيابي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت جهاددانشگاهي واحد اصفهان تهيه شده است. پاسخهاي صحيح شما مي تواند در ارزيابي درست اين دوره ها و همچنين برنامه ريزي مناسب و كاربردي دوره ها در آينده كمك نمايد. از همكاري صميمانه سپاسگزاريم.

    معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي واحد اصفهان

  • الف: ارزیابی مدرس: (لطفا گزینه مورد نظر را علامت بزنید)
  • نام مدرس جدول ارزیابی Actions