"*" indicates required fields

فرم نظرسنجی دوره تدبر در قرآن

معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد اصفهان

بهار و تابستان 1402

شرکت‌کننده گرامی، با پاسخگویی به سؤالات این نظرسنجی، ما را در اجرای بهتر دوره‌های بعدی یاری کنید.

تا چه میزان از کیفیت و شیوه برگزاری دوره رضایت دارید؟*
توانایی مدرس دوره را به لحاظ تسلط بر مباحث، فن بیان و پاسخگویی به سؤالات چگونه ارزیابی می‌کنید؟*
مطالب مطرح‌شده در دوره تا چه میزان به انتظارات شما پاسخ داد و به فهم موضوع کمک کرد؟*
آیا این دوره را به دوستان و آشنایان خود معرفی و توصیه می‌کنید؟*