Warning: Undefined array key "options" in /home/regjdisf/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192

لطفا متناسب با پست سازمانی مندرج در حکم کارگزینی خود، فرم مربوطه را انتخاب نمایید.

 

فرم شماره ۱: ویژه اعضای هیات علمی

فرم شماره ۲ و ۵: ویژه مدیران

فرم شماره ۳: ویژه کارشناسان

فرم شماره ۴: ویژه غیر کارشناسان

 

۱- نظام آموزش اعضای جهاد دانشگاهی – نیازسنجی آموزشی دوره های پایه اعضای هیات علمی

۲- نظام آموزش اعضای جهاد دانشگاهی – نیازسنجی آموزشی دوره های پایه مدیران جهاد دانشگاهی

۳- نظام آموزش اعضای جهاد دانشگاهی – نیازسنجی آموزشی دوره‌های پایه کارشناسان جهاد دانشگاهی

۴- نظام آموزش اعضای جهاد دانشگاهی – نیازسنجی آموزشی دوره‌های پایه غیر کارشناسان جهاد دانشگاهی

۵- نظام آموزش اعضای جهاد دانشگاهی – نیازسنجی آموزشی دوره‌های پایه کارشناسان و غیر کارشناسان جهاد دانشگاهی از دید مدیران

 

توجه: تکمیل کلیه فیلدهای ستاره دار در فرم ها الزامی است.

حداکثر فرصت تکمیل پرسشنامه تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ می باشد.