"*" indicates required fields

همکاران عزیز و محترم “جهاد دانشگاهی واحد اصفهان”


در راستای تدوین چشم انداز و برنامه های جهاد دانشگاهی واحد اصفهان بسیار خرسند خواهیم بود که از همفکری، همدلی و همکاری شما عزیزان بهره مند شویم. خواهشمند است با پاسخ به پرسش زیر شما نیز دراین امر مهم با ما سهیم باشید. از بهترین پاسخ ها به نحو شایسته ای تقدیر و تمجید به عمل خواهد آمد.

جنسیت*
معاونت محل فعالیت*