تکمیل ظرفیت

با توجه به تکمیل ظرفیت نشست تخصصی بررسی تجربه برنامه جامع شهر اصفهان، در صورت تمایل می توانید این نشست را از طریق لینک های پخش زنده دنبال کنید:

لینک پخش زنده: