• ایده بازار در حوزه کرونا و استراتژِی های جدید کسب و کار


    کاربـرگ ارائه ایده / طرح    مشخصات کلی و اطلاعات عمومی


  • همکاران ایده / طرح:


  • نام و نام خانوادگی همکارانمقطع ورشته تحصیلیشماره تماسپست الکترونیک 
  • معرفی ايده / طرح: