• بسمه تعالی


  پرسشنامه فراگیران دوره های آموزش الکترونیک (ترم اردیبهشت 1400)


 • کمزیادخیلی زیاد
  میزان علاقمندی شما به استفاده از شیوه های آموزش الکترونیک چقدر است ؟
  میزان اعتماد شما به آموزش الکترونیک چقدر است؟
  توانایی شما در استفاده از ابزارهای فناوری به چه میزانی است؟
  ارتباط شما با سایر فراگیران کلاس چقدر است؟
 • کمزیادخیلی زیاد
  غنای مطالب آموزشی ارائه شده به صورت الکترونیک به چه میزان است ؟
  میزان استفاده از منابع به روز در محتوای آموزشی چقدر است؟
  فرمت فایل های الکترونیک مناسب طراحی شده است ؟
  مطابقت محتوای آموزشی با استانداردهای موجود به چه میزان است ؟
  آیا زیرساخت اینترنت مناسب در کشور وجود دارد ؟
  امکان دسترسی ارزان شما به فناوری لازم به چه میزان است ؟
  خدمات پشتیبانی مناسب در جهاد دانشگاهی وجود دارد ؟
  فراهم بودن امکان دسترسی شما به مطالب مورد نیاز کلاس به چه میزان است ؟
  مناسب و جذاب بودن پلتفرم آموزش آنلاین به چه میزان است ؟
  منابع انسانی مناسب و در دسترس برای پاسخگویی به فراگیران وجود دارد ؟
  تأثیر امکانات موجود بر روی پلتفرم بر آموزش مؤثر به چه میزان است ؟
  تمایل شما درصورت عدم وجود ویروس کرونا، جهت ادامه دوره ها به صورت آنلاین به چه میزان است ؟
 • کمزیادخیلی زیاد
  میزان علاقمندی و توانمندی استاد برای استفاده از شیوه آموزش الکترونیک چقدر است؟
  تجربه استاد در زمینه تدریس این دوره چقدر است؟
  اعتبار علمی استاد این دوره به چه میزان است ؟
  فراهم بودن امکان دسترسی به استاد دوره به چه میزان است ؟
  پاسخگویی به موقع به فراگیران به سؤالات و نیازهای علمی در کلاس چقدر است؟
  روش تدریس انتخاب شده برای این دوره چقدر مناسب است ؟
  ارتباط مستمر استاد و فراگیر به چه میزان است ؟
  ارزیابی مستمر فراگیران توسط استاد به چه میزان است ؟
  تکالیف خواسته شده در یادگیری شما به چه میزان تاثیر گذار است ؟
  استفاده از امکانات پلتفرم در ارائه محتوا به چه میزان است ؟