• بسمه تعالی


  فرم نظرسنجی از ادارات و سازمان های اجرائی و دولتی در خصوص شرکت اسنوا
 • بسیار ضعیفضعیفمتوسطخوببسیار خوبنظری ندارم
  رضایت از واکنش پیشگرانه به تخلف و تقلب و فساد اقتصادی
  رضایت انجام به موقع تعهدات مالی به نهادهای دولتی و اعتباری
  رضایت از رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و نداشتن مغایرت
  رضایت از ایجاد فرآیند های کاری در خصوص همکاری با تامین کنندگان و پیمانکاران
  ایفای نقش سازنده در محرومیت زدایی و توسعه مناطق محروم
 • بسیار ضعیفضعیفمتوسطخوببسیار خوبنظری ندارم
  رضایت شفافیت در ارائه اطلاعات و افشاگری اجتماعی
  رضایت از پاسخگوئی شفاف به موقع سازمان
  رضایت از ایفای نقش مثبت در ایجاد اشتغال و کار آفرینی
  رضایت از فعالیت های اخلاقی و انسان دوستانه
  رضایت از همکاری مناسب از همکاری با مراکز علمی و پرورش دانش و فناوری دانشگاهی
  رضایت از تعاملات بین استانی و دستگاهی و تصمیم گیری و همکاری مشترک
  رضایت از واکنش مناسب و سازنده به درخواست های نمایندگان جامعه و استان
  رضایت از اجرای مصوبات و بخشنامه های ابلاغی
 • بسیار ضعیفضعیفمتوسطخوببسیار خوبنظری ندارم
  رضایت از اجرای طرح های توسعه با رعایت ملاحظات زیست محیطی
  رضایت از سازگاری فعالیت با منابع طبیعی و مدیریت بهینه انرژی
  رضایت از ایفای نقش جبرانی در خصوص پیامدهای مخرب زیست محیطی
 • MM slash DD slash YYYY