دوره آموزش تخصصی ژورنالیسم صنعت

ثبت‌نام در دوره آموزش تخصصی ژورنالیسم صنعت
ثبت‌نام‌در‌پنجمین‌دوره‌ی‌مسابقات‌ملی‌پایان‌نامه‌ی‌سه‌دقیقه‌ای
پنجمین‌دوره‌ی‌مسابقات‌ملی‌پایان‌نامه‌ی‌سه‌دقیقه‌ای
ثبت‌نام‌در‌نخستین‌دوره‌ی‌مسابقه‌ی‌ملی‌کتاب‌سه‌دقیقه‌ای
نخستین دوره‌ی مسابقه‌ی ملی کتاب سه دقیقه‌ای

ثبت‌نام‌عضوگیری‌سازمان‌دانشجویان